Dane aktualne

Nazwa pełna

PODAJ DALEJ SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

20 października 2015 r.

KRS

0000581573

NIP

5170370253

REGON

361708417

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Kapitał wpłacony

93 tys. zł

Adres siedziby

Antoniego Kopaczewskiego 4, 35-225 Rzeszów, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Działalność związana z oceną ryzyka I szacowaniem poniesionych strat

  • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia I fundusze emerytalne

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Działalność agencji reklamowych

  • Pośrednictwo w sprzedaży czasu I miejsca na cele reklamowe w radio I telewizji

  • Badanie rynku I opinii publicznej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku, gdy zarząd będzie wieloosobowy, do składania oświadczeń I podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015

Ta organizacja ma jeszcze 2 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »