Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 21 października 2015 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE WARSZAWA OBYWATELSKA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000580405

NIP

1132896927

REGON

362787940

Data rejestracji

21 października 2015 r.

Adres siedziby

Bertolta Brechta 9 / 22, 03-472 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju wspólnoty i społeczności lokalnej na obszarze m. St. Warszawy, poprzez: a) propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, b) wspieranie inicjatyw społecznych służących rozwojowi warszawy, c) ochronę ładu przestrzennego w m. St. Warszawy, rozumianego jako harmonijne ukształtowanie przestrzeni, uwzględniające w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne, d) przeciwdziałanie skutkom działania dekretu z dnia 26 października 1945 r. O własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. St. Warszawy, godzącym w interes publiczny oraz zasady współżycia społecznego, e) pomoc mieszkańcom m. St. Warszawy znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej, w szczególności osobom starszym, niepełnosprawnym a także podlegającym wykluczeniu społecznemu z innych przyczyn, f) wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój kultury, sztuki oraz dziedzictwa narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku kulturalnego w m. St. Warszawa, g) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, h) działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, i) edukacja, oświata i wychowanie, j) ochrona i promocja zdrowia, k) działanie na rzecz osób z niepełnosprawnościami, l) upowszechnianie i ochrona wolności i swobód obywatelskich.

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis prezesa lub podpisy dwóch innych członków zarządu działających łącznie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

STOWARZYSZENIE@WARSZAWAOBYWATELSKA.ORG

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY