Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 21 października 2015 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE WARSZAWA OBYWATELSKA

KRS

0000580405

NIP

1132896927

REGON

362787940

Adres siedziby

Bertolta Brechta 9 / 22, 03-472 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

21 października 2015 r.

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis prezesa lub podpisy dwóch innych członków zarządu działających łącznie.

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju wspólnoty i społeczności lokalnej na obszarze m. St. Warszawy, poprzez: a) propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, b) wspieranie inicjatyw społecznych służących rozwojowi warszawy, c) ochronę ładu przestrzennego w m. St. Warszawy, rozumianego jako harmonijne ukształtowanie przestrzeni, uwzględniające w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne, d) przeciwdziałanie skutkom działania dekretu z dnia 26 października 1945 r. O własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. St. Warszawy, godzącym w interes publiczny oraz zasady współżycia społecznego, e) pomoc mieszkańcom m. St. Warszawy znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej, w szczególności osobom starszym, niepełnosprawnym a także podlegającym wykluczeniu społecznemu z innych przyczyn, f) wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój kultury, sztuki oraz dziedzictwa narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku kulturalnego w m. St. Warszawa, g) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, h) działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, i) edukacja, oświata i wychowanie, j) ochrona i promocja zdrowia, k) działanie na rzecz osób z niepełnosprawnościami, l) upowszechnianie i ochrona wolności i swobód obywatelskich.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

STOWARZYSZENIE@WARSZAWAOBYWATELSKA.ORG