Nazwa pełna

THE FAMILY BUSINESS NETWORK POLAND

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000578421

NIP

7811915642

REGON

362637435

Data rejestracji

1 października 2015 r.

Data ostatniej zmiany

19 lutego 2018 r.

Adres siedziby

Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest promowanie I popieranie prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o więzi rodzinne oraz kulturę organizacyjną o głębokim wymiarze społecznym. Członkowie stowarzyszenia kierują się w swoich działaniach otwartością I poufnością oraz opierają swoją działalność na wzajemnym zaufaniu I szacunku do innych. W szczególności do celów stowarzyszenia należy: a) wspieranie działalności firm rodzinnych, b) działanie na rzecz integracji firm rodzinnych, c) rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej organizacji oraz zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców zorganizowanych jako firmy rodzinne, d) działalność społeczna, w szczególności poprzez dzielenie się członków stowarzyszenia wiedzą I doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej z innymi firmami rodzinnymi, poprzez tzw. Spotkania mentoringowe, e) rozpowszechnianie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii, prawa, wzmacnianie gospodarczej świadomości społecznej, promowanie standardów etycznych, f) propagowanie działań zmierzających do rozwoju gospodarczego, a w szczególności zwiększania konkurencyjności gospodarki, g) propagowanie idei wolności gospodarczej oraz idei przedsiębiorczości rodzinnej, h) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów I współpracy między społeczeństwami różnych państw, I) wspieranie działań mających na celu rozwój demokracji I swobód gospodarczych, upowszechnianie I ochrona wolności I praw człowieka oraz swobód obywatelskich, j) wspieranie działań na rzecz rozwoju gospodarczego, przyjaznej polityki gospodarczej państwa I zaufania wobec obywateli, k) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz działalności na rzecz wspólnot I społeczności lokalnych, l) wsparcie firm rodzinnych w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych I prawnych dotyczących funkcjonowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, ciąg dalszy w punkcie 12 statutu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY