Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 14 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

THE FAMILY BUSINESS NETWORK POLAND

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000578421

NIP

7811915642

REGON

362637435

Data rejestracji

1 października 2015 r.

Adres siedziby

Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest promowanie i popieranie prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o więzi rodzinne oraz kulturę organizacyjną o głębokim wymiarze społecznym. Członkowie stowarzyszenia kierują się w swoich działaniach otwartością i poufnością oraz opierają swoją działalność na wzajemnym zaufaniu i szacunku do innych. W szczególności do celów stowarzyszenia należy: a) wspieranie działalności firm rodzinnych, b) działanie na rzecz integracji firm rodzinnych, c) rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej organizacji oraz zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców zorganizowanych jako firmy rodzinne, d) działalność społeczna, w szczególności poprzez dzielenie się członków stowarzyszenia wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej z innymi firmami rodzinnymi, poprzez tzw. Spotkania mentoringowe, e) rozpowszechnianie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii, prawa, wzmacnianie gospodarczej świadomości społecznej, promowanie standardów etycznych, f) propagowanie działań zmierzających do rozwoju gospodarczego, a w szczególności zwiększania konkurencyjności gospodarki, g) propagowanie idei wolności gospodarczej oraz idei przedsiębiorczości rodzinnej, h) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych państw, i) wspieranie działań mających na celu rozwój demokracji i swobód gospodarczych, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, j) wspieranie działań na rzecz rozwoju gospodarczego, przyjaznej polityki gospodarczej państwa i zaufania wobec obywateli, k) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz działalności na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych, l) wsparcie firm rodzinnych w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych dotyczących funkcjonowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, ciąg dalszy w punkcie 12 statutu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY