Nazwa pełna

FUNDACJA LEGIA SOCCER SCHOOLS

KRS

0000577605

NIP

7010509068

REGON

362592359

Adres siedziby

Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

25 września 2015 r.

Wielkość organizacji

NGO

Status podatnika VAT
Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu fundacji działąjących łącznie.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Sprawozdanie za okres 1 lipca 2019 r. — 30 czerwca 2020 r.

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody z działalności statutowej

Koszty działalności statutowej

Zysk z działalności statutowej

Przychody z działalności gospodarczej

Koszty działalności gospodarczej

Zysk z działalności gospodarczej

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

70,3 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.06.2016