Przychody ogółem

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

Przychody - ze sprzedaży produktów

Przychody - Zmiana stanu produktów

Pozostałe przychody operacyjne - Dotacje

Pozostałe przychody operacyjne - Inne

Przychody finansowe - Odsetki

Przychody finansowe - Inne

Pozostałe przychody operacyjne

Przychody finansowe