Nazwa pełna

ALLIANCE AUTOMOTIVE SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000571366

NIP

7811914045

REGON

362251836

Adres siedziby

Jana Henryka Dąbrowskiego 29, 60-840 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

18 sierpnia 2015 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Kapitał wpłacony

100 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku powołania zarządu jednoosobowego jedyny członek zarządu reprezentuje spółkę samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
  • ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 PPKT A) TIRET TRZECIE USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY. OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ- SPÓŁKĄ STARTUP VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A., KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 95% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI W ALLIANCE AUTOMOTIVE SYSTEMS S.A.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

277,1 tys. zł

Inne dane

Adres www

AASYS.PL

Adres e-mail

BIURO@AASYS.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015