Nazwa pełna

FUNDACJA "INSTYTUT BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000571191

NIP

5252626799

REGON

362266312

Data rejestracji

14 sierpnia 2015 r.

Adres siedziby

Górnośląska 16 / 18, 00-432 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Wspieranie działań na rzecz zwiększania bezpieczeństwa w Polsce i w europie w wymiarze politycznym, militarnym, gospodarczym, energetycznym oraz społecznym; 2. Wspieranie działań na rzecz pogłębiania konkurencyjności gospodarczej, przedsiębiorczości i innowacyjności na obszarze Polski i unii europejskiej; 3. Wspieranie aktywnego uczestnictwa Polski w unii europejskiej i nato oraz propagowanie współpracy międzynarodowej, w tym integracji europejskiej, współpracy transatlantyckiej i euroazjatyckiej, współpracy z sąsiadami Polski, w szczególności z niemcami i ukrainą oraz wspieranie prozachodnich aspiracji państw partnerstwa wschodniego; 4. Promowanie Polski oraz budowanie relacji i współpracy rzeczypospolitej Polskiej z polonią i polakami przebywającymi za granicą; 5. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i samorządu terytorialnego; 6. Pogłębianie wiedzy na temat najnowszej historii Polski; 7. Wspieranie polityki rodzinnej, kultury i sztuki, nauki, szkolnictwa wyższego i systemu edukacji; 8. Wspieranie działań na rzecz poprawy jakości stanowionego w Polsce prawa.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają: w przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu samodzielnie, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015