FUNDACJA

Numer KRS

0000571191

Numer NIP

5252626799

Numer REGON

362266312

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

ul. Górnośląska 16 / 18

00-432 Warszawa

Polska

Działalność według PKD
  • 85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
  • 58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
  • 58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
  • 58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
  • 72, 20, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
  • 82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA