Nazwa pełna

FUNDACJA "INSTYTUT BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000571191

NIP

5252626799

REGON

362266312

Data rejestracji

14 sierpnia 2015 r.

Data ostatniej zmiany

18 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Górnośląska 16 / 18, 00-432 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wydawanie książek

  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Sprawozdanie za okres 1 stycznia 2017 r. — 31 lipca 2017 r.
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają: w przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu samodzielnie, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015