Przychody ogółem

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

Przychody netto ze sprzedaży

Przychody - ze sprzedaży

Przychody - Zmiana stanu produktów

Przychody - Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

Przychody finansowe - Odsetki

Przychody finansowe - Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Przychody finansowe - Dywidendy i udziały w zyskach

Pozostałe przychody operacyjne

Przychody finansowe