Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 28 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA ADEPTÓW I MIŁOŚNIKÓW EKONOMII

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000569371

NIP

5252626032

REGON

362196630

Data rejestracji

4 sierpnia 2015 r.

Adres siedziby

Mazowiecka 11 / 14, 00-052 Warszawa, Polska

Cel działania

Celami fundacji są: działalność naukowa, oświatowa, edukacyjna oraz badawcza w zakresie nauk ekonomicznych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY