Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 18 lipca 2024 r.

Nazwa pełna

JAWORSKIE STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE "DAMY RADĘ"

KRS

0000567906

NIP

6951522764

REGON

362071519

Adres siedziby

Zamkowa 2, 59-400 Jawor, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

20 lipca 2015 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania w imieniu stowarzyszenia oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym reprezentacji, zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezes lub wiceprezes.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Cel działania

Celem stowarzyszenia są zadania publiczne obejmujące zadania w zakresie : 1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 2) działalności charytatywnej, 3) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, 4) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 6) ochrony i promocji zdrowia, 7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 8) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 9) działalności na rzecz osób starszych, 10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 11) edukacji dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych, 12) wypoczynku dzieci i młodzieży, 13) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 14) rozpowszechnienia i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 15) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 16) promocji i organizacji wolontariatu, 17) pomocy polonii i polakom za granicą, 18) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, 19) działalności na rzecz rodziny i ochrony praw dziecka, 20) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór