Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 9, obowiązujące od 5 kwietnia 2022 r.

Nazwa pełna

JAWORSKIE STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE "DAMY RADĘ"

KRS

0000567906

NIP

6951522764

REGON

362071519

Adres siedziby

Zamkowa 2, 59-400 Jawor, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

20 lipca 2015 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania w imieniu stowarzyszenia oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym reprezentacji, zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezes lub wiceprezes.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Cel działania

Celem stowarzyszenia są zadania publiczne obejmujące zadania w zakresie : 1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 2) działalności charytatywnej, 3) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, 4) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 6) ochrony i promocji zdrowia, 7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 8) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 9) działalności na rzecz osób starszych, 10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 11) edukacji dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych, 12) wypoczynku dzieci i młodzieży, 13) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 14) rozpowszechnienia i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 15) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 16) promocji i organizacji wolontariatu, 17) pomocy polonii i polakom za granicą, 18) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, 19) działalności na rzecz rodziny i ochrony praw dziecka, 20) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór