Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 12, obowiązujące od 14 maja 2018 r.

Nazwa pełna

GLIWICKIE STOWARZYSZENIE NIESŁYSZĄCYCH

KRS

0000005675

NIP

6312179644

REGON

273082970

Adres siedziby

Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

9 kwietnia 2001 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne lub zmianę majątku wymagają dla swej ważności podpisu prezesa działającego samodzielnie, wiceprezesa działającego samodzielnie lub prezesa i wiceprezesa działającego łącznie.

Zobacz jeszcze 20 wpisów historycznych
Cel działania

Celem stowarzyszenia jest zrzeszenie osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu oraz ich dziciom, zapewnienie im pomocy we wszystkich sprawach życiowych, a w szczególności: 1. Sprawowanie opieki nad osobami niesłyszącymi i z wadą słuchu- udzielenie im pomocy w podnoszeniu wykształcenia ogólnego i kwalifikacji zawodowych, 2. Prowadzenie rehabilitacji w kierunku przystosowania osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu do życia społecznego i zawodowego, 3. Organizowanie pracy oświatowej, zawodowej, kulturalnej i społecznej, 4. Organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki i sportu masowego, 5. Ochrona praw i interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych oprócz wsparcia finansowego i materialnego i w tym pożyczek, 6. Propagowanie w społeczeństwie problemów ochrony słuchu i rehabilitacji inwalidów słuchu oraz podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania inwalidztwa słuchu, 7. Podejmowanie działań informacyjnych i szkoleniowych na temat zagadnień związanych z uszkodzeniem słuchu, surdologii, surdopedagogiki i języka migowego z zakresu Polskiego języka migowego.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
  • Od 9 kwietnia 2001 r.

Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 1779 SĄD OKRĘGOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ I CYWILNY