Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 29 października 2001 r.

Nazwa pełna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ OSÓB REPRESJONOWANYCH W LATACH 1980-1990

Forma prawna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ

KRS

0000056618

REGON

192595837

Data rejestracji

29 października 2001 r.

Adres siedziby

Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, Polska

Cel działania

Związek powołany został w celu: 1. Wzajemnego wspierania sygnatariuszy (osób prawnych) i członków związku w realizacji zadań statutowych wynikających z niniejszego statutu, a także ze statutów poszczególnych stowarzyszeń tworzących związek. 2. Zajmowania wspólnego stanowiska w sprawach istotnych, związanych z problemami wymagającymi rozwiązania przez władze administracyjne i samorządowe oraz najwyższe władze ustawodawcze i wykonawcze rp. 3. Podstawowym celem jest dążenie do uznania, że: a) stan wojenny w prl wprowadzony został z pogwałceniem prawa poprzez naruszenie ustawy zasadniczej; B) celem związku jest domaganie się ukarania winnych naruszenia prawa względem swoich obywateli przez totalitarny system od 17. Xi. 1939r, w tym głównie stanie wojennym. Skutecznemu ukaraniu powinni podlegać ci, którzy przyczynili się do naruszenia swobód i praw obywatelskich i stosowali metody godne potępienia, a szczególnie za to,że kierowali się wytycznymi pzpr i innych władz prl przy niszczeniu przejawów demokracji oraz dążeń do niepodległości i niezależności; C) inne statutowe założenia określone w części statutów "Cele" sygnatariuszy związku będą w miarę możliwości w pełni realizowane przez związek; D) niezbędne jest wprowadzenie właściwych form rehabilitacji osób dotkniętych represjami w latach 1980-1990 oraz domaganie się naprawienia tych krzywd w znaczeniu moralnym i materialnym; E) szczególną troską związku będzie opieka nad osobami represjonowanymi w latach 1980-1990, które stały się inwalidami i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej; F) niezbędne jest promowanie osób dotkniętych represjami w życiu społecznym i politycznym przez udział w samorządzie terytorialnym, wymiarze sprawiedliwości (ławnicy sądowi) oraz w organach ustawodawczych tj. W sejmie i senacie rp.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do podejmowania decyzji pociągających skutki finansowe niezbędne są podpisy dwóch członków zarządu, prezesa lub viceprezesa i skarbnika, a do innych oświadczeń woli uprawnieni są prezes lub viceprezes oraz jeden członek zarządu

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ REJ. ST. "B" 6 SĄD OKRĘGOWY W GDAŃSKU