Nazwa pełna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ OSÓB REPRESJONOWANYCH W LATACH 1980-1990

Forma prawna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ

KRS

0000056618

REGON

192595837

Data rejestracji

29 października 2001 r.

Data ostatniej zmiany

29 października 2001 r.

Adres siedziby

Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, Polska

Cel działania

Związek powołany został w celu: 1. Wzajemnego wspierania sygnatariuszy (osób prawnych) I członków związku w realizacji zadań statutowych wynikających z niniejszego statutu, a także ze statutów poszczególnych stowarzyszeń tworzących związek. 2. Zajmowania wspólnego stanowiska w sprawach istotnych, związanych z problemami wymagającymi rozwiązania przez władze administracyjne I samorządowe oraz najwyższe władze ustawodawcze I wykonawcze rp. 3. Podstawowym celem jest dążenie do uznania, że: a) stan wojenny w prl wprowadzony został z pogwałceniem prawa poprzez naruszenie ustawy zasadniczej; B) celem związku jest domaganie się ukarania winnych naruszenia prawa względem swoich obywateli przez totalitarny system od 17. Xi. 1939r, w tym głównie stanie wojennym. Skutecznemu ukaraniu powinni podlegać ci, którzy przyczynili się do naruszenia swobód I praw obywatelskich I stosowali metody godne potępienia, a szczególnie za to,że kierowali się wytycznymi pzpr I innych władz prl przy niszczeniu przejawów demokracji oraz dążeń do niepodległości I niezależności; C) inne statutowe założenia określone w części statutów "Cele" sygnatariuszy związku będą w miarę możliwości w pełni realizowane przez związek; D) niezbędne jest wprowadzenie właściwych form rehabilitacji osób dotkniętych represjami w latach 1980-1990 oraz domaganie się naprawienia tych krzywd w znaczeniu moralnym I materialnym; E) szczególną troską związku będzie opieka nad osobami represjonowanymi w latach 1980-1990, które stały się inwalidami I znajdują się w trudnej sytuacji materialnej; F) niezbędne jest promowanie osób dotkniętych represjami w życiu społecznym I politycznym przez udział w samorządzie terytorialnym, wymiarze sprawiedliwości (ławnicy sądowi) oraz w organach ustawodawczych tj. W sejmie I senacie rp.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do podejmowania decyzji pociągających skutki finansowe niezbędne są podpisy dwóch członków zarządu, prezesa lub viceprezesa I skarbnika, a do innych oświadczeń woli uprawnieni są prezes lub viceprezes oraz jeden członek zarządu

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ REJ. ST. "B" 6 SĄD OKRĘGOWY W GDAŃSKU