Nazwa pełna

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW PRZEDSIĘBIORCY.PL

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000564046

NIP

7010494289

REGON

361958189

Data rejestracji

2 lipca 2015 r.

Data ostatniej zmiany

21 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Wilcza 72 / 8, 00-670 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność organizacji komercyjnych I pracodawców

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wydawanie książek I periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność; Działalność portali internetowych

  • Działalność prawnicza

  • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

  • Doradztwo związane z zarządzaniem

  • Reklama

  • Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Pozaszkolne formy edukacji

Prezydium Zarządu Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych federacji składają: 1) prezes federacji jednoosobowo do kwoty określonej uchwałą prezydium zarządu; 2) prezes federacji wspólnie z członkiem prezydium zarządu lub pełnomocnikiem ustanowionym przez prezydium zarządu powyżej kwoty określonej uchwałą prezydium zarządu; 3) członek prezydium zarządu wspólnie z pełnomocnikiem ustanowionym przez prezydium zarządu. 2. Do składania oświadczeń woli I reprezentowania federacji na zewnątrz, w granicach określonych przez statut I uchwały organów federacji, upoważnieni są: 1) prezes federacji, 2) dwóch wiceprezesów federacji działających łącznie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Adres WWW

WWW.PRZEDSIEBIORCY.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015