Przychody ogółem

Przychody podstawowej działalności operacyjnej

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

Przychody - ze sprzedaży

Pozostałe przychody i zyski

Przychody finansowe - Odsetki

Przychody finansowe - Zysk z rozchodu aktywów finansowych

Pozostałe przychody operacyjne

Przychody finansowe