Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW BEZPARTYJNE SIEDLCE

KRS

0000560537

NIP

8212643563

REGON

361686288

Adres siedziby

Arcybiskupa Ignacego Krasickiego 3A, 08-110 Siedlce, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

2 czerwca 2015 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie w tym jeden z nich zawsze prezes lub vice prezes

Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Cel działania

A)budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kreowanie świadomości samorządowej b)rozwój wspólnoty lokalnej c)wspieranie partnerskiej współpracy i rozwijanie standardów działania organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli d)rozwój gospodarczy miasta poprzez wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i budowanie podstaw gospodarki rynkowej e)wspieranie i aktywizowanie działalności naukowej , naukowo- technicznej i oświatowej f)aktywizacja osób bezrobotnych w szczególności osób młodych g)propagowanie i upowszechnianie wiedzy historycznej związanej z miastem siedlce, dorobku kulturalnego i tradycji regionalnych oraz ochrona miejsc pamięci narodowej h)pielęgnowanie tradycji patriotycznych, wolności i niepodległości i)promowanie dorobku pokoleń społeczności lokalnej j) propagowanie i wspieranie rozwoju kultury, kultury fizycznej, organizacja różnych form aktywności sportowej i kulturalnej k) rozwijanie twórczości i kreatywności mieszkańców siedlec l) aktywizacja wielopokoleniowej integracji i tworzenie warunków do indywidualnego rozwoju ł) ochrona rodziny jako najważniejszej komórki społecznej m) propagowanie poszanowania systemu wartości religijnych n) rozwijanie i wspierane samorządności w życiu społecznym i gospodarczym o) ochrona własności prywatnej p) organizowanie w oparciu o zasady tolerancji życia publicznego r) organizowanie aktywnych form wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych s) profilaktyka i zapobieganie marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i uzależnionych t)przeciwdziałanie bezrobociu i biedzie oraz wszelkim zjawiskom patologii społecznej u) aktywizacja osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w lokalnych środowiskach w) wdrażanie i propagowanie zasad uczciwości w życiu publicznym ciąg dalszy celu w statucie

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015