Nazwa pełna

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ GMINNY BLIŻYN

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000559814

NIP

6631870587

REGON

361617778

Data rejestracji

27 maja 2015 r.

Adres siedziby

Plac Broel-Platerów 4, 26-120 Bliżyn, Polska

Cel działania

Celem towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych, a w szczególności: 1) tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom, 2) przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych, 3) ochrona dzieci przed patologią, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy, wykorzystywania i krzywdzenia dzieci, 4) pomoc dzieciom - ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych, ofiarom przestępstw oraz katastrof i klęsk żywiołowych, 5) inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa, 6) zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną upowszechnianie prorodzinnego modelu opieki; Łagodzenie skutków sieroctwa, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, 7) łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji, 8) wyrównywanie startu i szans życiowych dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych, 9) upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich; Upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie spośród prezesa, wiceprezesów, sekretarza, skarbnika.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

TPDBLIZYN@OP.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY