Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 27 czerwca 2019 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE OPOLSCY GENEALODZY

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000558917

NIP

7543093593

REGON

361591180

Data rejestracji

25 maja 2015 r.

Adres siedziby

Piastowska 18-20, 45-081 Opole, Polska

Cel działania

Celem statutowym stowarzyszenia jest działalność kulturalna, oświatowa i naukowa na rzecz: - badań, popularyzacji i doskonalenia wiedzy w zakresie genealogii (historii rodzinnej) oraz geografii, historii, kultury i tradycji, związanej z genealogią; - integracji ruchu-środowiska genealogów (pasjonatów historii rodzinnej), wymiany doświadczeń i umiejętności oraz wzajemnej pomocy; - źródeł i materiałów genealogicznych (zwłaszcza metryk i archiwaliów) jako dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; - więzi rodzinnych i międzypokoleniowych; - społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, korzystającego z genealogii oraz źródeł i materiałów genealogicznych; - promocji i integracji opolszczyzny, a w szczególności genealogii, historii, kultury i tradycji tutejszych rodzin, bez względu na ich status i pochodzenie.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, zaciągania innych zobowiązań, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń w imieniu stowarzyszenia oraz do jego reprezentowania: 1) przy czynnościach polegających na zaciągnięciu zobowiązania lub rozporządzenia prawem o wartości przekraczającej kwotę 2. 000,00 zł lub jej równowartość albo o nieograniczonej wysokości w tym zwłaszcza weksli in blanco, jak również do udzielania pełnomocnictw ogólnych lub prokury - up9oważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie; 2) przy pozostałych czynnościach - upoważniony jest prezes lub każdy innych członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

KONTAKT@GENEALODZY.OPOLE.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY