Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 27 czerwca 2019 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE OPOLSCY GENEALODZY

KRS

0000558917

NIP

7543093593

REGON

361591180

Adres siedziby

Piastowska 18-20, 45-081 Opole, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

25 maja 2015 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, zaciągania innych zobowiązań, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń w imieniu stowarzyszenia oraz do jego reprezentowania: 1) przy czynnościach polegających na zaciągnięciu zobowiązania lub rozporządzenia prawem o wartości przekraczającej kwotę 2. 000,00 zł lub jej równowartość albo o nieograniczonej wysokości w tym zwłaszcza weksli in blanco, jak również do udzielania pełnomocnictw ogólnych lub prokury - up9oważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie; 2) przy pozostałych czynnościach - upoważniony jest prezes lub każdy innych członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

Celem statutowym stowarzyszenia jest działalność kulturalna, oświatowa i naukowa na rzecz: - badań, popularyzacji i doskonalenia wiedzy w zakresie genealogii (historii rodzinnej) oraz geografii, historii, kultury i tradycji, związanej z genealogią; - integracji ruchu-środowiska genealogów (pasjonatów historii rodzinnej), wymiany doświadczeń i umiejętności oraz wzajemnej pomocy; - źródeł i materiałów genealogicznych (zwłaszcza metryk i archiwaliów) jako dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; - więzi rodzinnych i międzypokoleniowych; - społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, korzystającego z genealogii oraz źródeł i materiałów genealogicznych; - promocji i integracji opolszczyzny, a w szczególności genealogii, historii, kultury i tradycji tutejszych rodzin, bez względu na ich status i pochodzenie.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

KONTAKT@GENEALODZY.OPOLE.PL