Nazwa pełna

ZJEDNOCZENIE ŁEMKÓW W GORLICACH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000055882

NIP

7381434198

REGON

492030570

Data rejestracji

5 listopada 2001 r.

Adres siedziby

Jagiełły 2, 38-300 Gorlice, Polska

Cel działania

Celami zjednoczenia są w szczególności: 1. Krzewienie, popularyzacja oraz rozwój oświaty, kultury, sztuki i języka ojczystego. 2. Występowanie do władz i instytucji państwowych z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych i bytowych istotnych dla społeczności łemkowskiej zamieszkałej na terenie rzeczypospolitej Polskiej. 3. Reprezentowanie zbiorowych oraz indywidualnych interesów społeczności łemkowskiej w relacjach z władzami rzeczypospolitej Polskiej, organami jednostek samorządu terytorialnego, administracji publicznej oraz przedstawicielami wszystkich krajów, w szczególności unii europejskiej i ukrainy a także z organizacjami społecznymi, gospodarczymi rzeczypospolitej Polskiej, krajów jak wyżej. 4. Wspieranie strategicznego partnerstwa Polski i ukrainy. 5. Coroczne organizowanie święta kultury łemkowskiej "łemkowska watra" 6. Otaczanie troską zabytków kultury łemkowskiej i miejsc pamięci w Polsce. 7. Uczestnictwo w życiu społeczno-publicznym, w szczególności: a) udział w referendach zarządzonych przez stosowne władze, b) udział w wyborach parlamentarnych krajowych i europejskich oraz wyborach samorządowych wszystkich szczebli, c) zgłaszanie kandydatów na ławników oraz inne funkcje społeczne. 8. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 9. Popularyzowanie i wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego. 10. Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 11. Organizowanie i zaspokajanie potrzeb młodzieży oraz upowszechnianie sportu masowego. 12. Organizowanie pomocy materialnej dla osób znajdujących sie w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności osób starszych, samotnych, poszkodowanych w okresie wojny oraz na wskutek przebywania w niewoli i obozach pracy a także wspieranie osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Majątkiem zjednoczenia zarządza zarząd główny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i gospodarki finansowej. Na szczeblu centralnym - przewodniczący względnie jego zastępca i główny księgowy albo skarbnik prezydium zjednoczenia lub sekretarz zjednoczenia. Na szczeblu koła - przewodniczący względnie jego zastępca i sekretarz oraz skarbnik.

Zobacz jeszcze 26 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ ST. A 65 SĄD WOJEWÓDZKI W NOWYM SĄCZU