Nazwa pełna

HIPROMINE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000556957

NIP

1132889689

REGON

361521251

Adres siedziby

Poznańska 12F, 62-023 Robakowo, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

11 maja 2015 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

887,3 tys. zł

Kapitał wpłacony

887,3 tys. zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

208,1 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest jednoosobowo członek zarządu. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnionych jest: dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 3 grudnia 2021 r.

    PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA; PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA TYLKO Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

14,4 mln zł

2021 r.

4,6 mln zł

2020 r.

20 mln zł

2017 r.

7,4 mln zł

2016 r.

2,9 mln zł

2015 r.

800 tys. zł

2014 r.

210,1 tys. zł

2014
2015
2016
2017
2020
2021
2022
210,1 tys. zł 800 tys. zł 2,9 mln zł 7,4 mln zł 20 mln zł 4,6 mln zł 14,4 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

7

35 mln zł

23,6 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.HIPROMINE.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015