Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 3 stycznia 2018 r.

Nazwa pełna

OLEŚNICKA FUNDACJA ROZWOJU SPORTOWEGO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000555752

NIP

9112010729

REGON

361390085

Data rejestracji

30 kwietnia 2015 r.

Adres siedziby

Jana Kochanowskiego 66 / 1, 56-400 Oleśnica, Polska

Cel działania

A. Rozwój kultury sportowej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, b. Identyfikacja i rozwój talentów sportowych, c. Promocja wartości zdrowotnych i wychowawczych w kulturze fizycznej i w sporcie, d. Promowanie postaw tolerancji, otwartości i szacunku wobec drugiego człowieka oraz akceptacji różnorodności kulturowej i rasowej, e. Wszechstronny, intelektualny, emocjonalny i fizyczny rozwój człowieka, f. Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów, g. Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości:wolności, prawdy, sprawiedliwości, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i ich podpisywania w imieniu fundacji upoważniony jest prezes zarządu.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY