Nazwa pełna

TRAVELPLANET.PL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000055057

NIP

8971652554

REGON

932281575

Adres siedziby

Legnicka 48-50 G, 54-202 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

24 października 2001 r.

Kapitał zakładowy

12 mln zł

Kapitał docelowy

0 zł

Kapitał wpłacony

12 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

0 zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki ze skutkiem zobowiązującym lub rozporządzającym upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie albo jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku powołania zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja spółki wykonywana jest przez prezesa zarządu albo prokurenta.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 36 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

12,1 mln zł

2020 r.

465,8 tys. zł

2013 r.

51,3 tys. zł

2012 r.

14,5 tys. zł

2011 r.

703,4 tys. zł

2010 r.

4,3 tys. zł

2008 r.

1,1 mln zł

2007 r.

9,9 tys. zł

2005 r.

6,5 tys. zł

2004 r.

93,3 zł

2004
2005
2007
2008
2010
2011
2012
2013
2020
2021
93,3 zł 6,5 tys. zł 9,9 tys. zł 1,1 mln zł 4,3 tys. zł 703,4 tys. zł 14,5 tys. zł 51,3 tys. zł 465,8 tys. zł 12,1 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 10106 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014