Nazwa pełna

"MARKA DLA POLSKI" W LIKWIDACJI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000548794

NIP

5213691864

REGON

361088050

Data rejestracji

18 marca 2015 r.

Data ostatniej zmiany

29 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Czerska 8 / 10, 00-732 Warszawa, Polska

Rozwiązanie

Uchwała nr 4 rady założycieli z dnia 5 marca 2019 r. W sprawie dalszej działalności fundacji I jej likwidacji, 05. 03. 2019

Cel działania

Celami fundacji są: 1)działalność na rzecz pozytywnego kształtowania wizerunku polski w kraju I za granicą; 2)wzbudzanie zaufania do polski jako partnera gospodarczego; 3)tworzenie jednolitej identyfikacji wizualnej polski; 4)kreowanie polskiej marki I zarządzanie nią; 5)kreowanie pozytywnych postaw dotyczących polski - w tym polskiej gospodarki I kultury; 6)popieranie inicjatyw, akcji oraz badań podjętych w dziedzinie komunikacji marketingowej; 7)skupianie wokół idei fundacji podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych, polityków; 8)działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest w szczególności: działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, dobroczynności; 9)oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa mającego za przedmiot polską gospodarkę I kulturę; 10)prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku pracy I przeciwdziałanie bezrobociu; 11)ochrona praw I wspieranie interesów gospodarczych I niegospodarczych pracodawców I przedsiębiorców wobec organów władzy I administracji publicznej; 12)przyjęcie roli rzecznika interesów przedsiębiorców I pracodawców; 13)wsparcie polskich przedsiębiorców w działaniach wizerunkowych; 14)współudział w tworzeniu warunków sprzyjających prowadzeniu działalności gospodarczej I kulturalnej; 15)inspirowanie inicjatyw gospodarczych.

Rada Założycieli Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY