Dane aktualne

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PROMOCJI NA RZECZ WISZNI MAŁEJ "NASZA WISZNIA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

18 lutego 2015 r.

KRS

0000542634

NIP

9151794089

REGON

360861281

Adres siedziby

Chabrowa 17, 55-114 Wisznia Mała, Polska

Cel działania

I. Podstawowe cele stowarzyszenia to: 1. Aktywizowanie I integrowanie środowiska lokalnego. Promowanie wsi wisznia mała I jej mieszkańców. 2. Wspieranie demokracji I budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności. 3. Działalność oświatowa, organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja ludności wiejskiej, wspieranie działań społeczno-zawodowych kobiet, propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego I gospodarczego. 4. Uczestniczenie w programach pomocowych I bilateralnych unii europejskiej oraz innych organizacji z nią współpracujących. 5. Wspieranie działań szkół I placówek oświatowo-wychowawczych oraz rozbudowa bazy służącej zabezpieczeniu czasu poza lekcyjnego dzieci I młodzieży. 6. Działania wspierające rozwój kółek informatycznych, w tym rozbudowa I utrzymanie sieci komputerowej z podłączeniem internetu. Szerzenie idei społeczeństwa informatycznego. 7. Zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej I twórcze zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego. Wspieranie wszechstronnego I zrównoważonego rozwoju społecznego I gospodarczego wsi. 8. Inicjowanie I wspieranie działalności kulturalnej, organizacja imprez dla I z udziałem członków lokalnej społeczności. 9. Promocja obszaru I instytucji oraz przedsiębiorstw działających lokalnie. Inicjowanie, opracowywanie I promocja własnych projektów rozwoju wsi. 10. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg I sieci telekomunikacyjnych na wsi. 11. Działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego, propagowanie akcji, inicjatyw, technologii I rozwiązań ekologicznych. Ochrona I opieka zwierząt. 12. Upowszechnianie kultury fizycznej I sportu społeczeństwa, szczególnie dzieci I młodzieży. Wspieranie budowy boisk, utrzymanie I rozbudowa bazy sportowej. 13. Prowadzenie działalności turystycznej I krajoznawczej. - w pozostałym zakresie cele stowarzyszenia określa § 3 statutu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli upoważniony jest prezes jednoosobowo lub dwóch członków zarządu łącznie. Do zaciągania zobowiązań majątkowych I podpisywania pism w tym zakresie upoważniony jest prezes I skarbnik.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

NASZAWISZNIA@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

8 aktualnych powiązań