Nazwa pełna

XPLORER FUND SPÓŁKA AKCYJNA ASI

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000541992

NIP

7393872805

REGON

360726353

Data rejestracji

6 lutego 2015 r.

Adres siedziby

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 62 / 1, 10-089 Olsztyn, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

235,8 tys. zł

Kapitał wpłacony

235,8 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2018 r.

4,8 mln zł

2014 r.

1,1 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

30 mln zł

24 mln zł

Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    🇮🇹

    Rezydencja

    🇮🇹

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółka jest reprezentowa przez zarząd w sposób następujący: a)w przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje jedyny członek zarządu; B)w przypadku zarządu wieloosobowego: (i)prezes zarządu upoważniony jest do samodzielnej reprezentacji spółki; (ii)pozostali członkowie zarządu upoważnieni są do samodzielnej reprezentacji spółki, z wyjątkiem czynności dotyczących rozporządzenia prawem lub zaciągniecia zobowiązania o wartości przekraczającej 100. 000,- zł (sto tysięcy złotych)(w tym zobowiązujących lub upoważniających do ich dokonania), w przypadku których każdy z pozostałych członków zarządu upoważniony jest do reprezentowania spółki wyłącznie działając wspólnie z prezesem zarządu, z zastrzeżeniem punktu (iii) poniżej; (iii)jeżeli prezes zarządu nie został powołany, pozostali członkowie zarządu upoważnieni są do samodzielnej reprezentacji spółki, z wyjątkiem czynności dotyczących rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej 100. 000,- zł (sto tysięcy złotych)(w tym zobowiązujących lub upoważniających do ich dokonania), w przypadku których spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015