Poprzednio

XPLORER FUND

Nazwa pełna

XPLORER FUND SPÓŁKA AKCYJNA ASI

KRS

0000541992

NIP

7393872805

REGON

360726353

Adres siedziby

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 62 / 1, 10-089 Olsztyn, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

6 lutego 2015 r.

Kapitał zakładowy

235,8 tys. zł

Kapitał wpłacony

235,8 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółka jest reprezentowa przez zarząd w sposób następujący: a)w przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje jedyny członek zarządu; B)w przypadku zarządu wieloosobowego: (i)prezes zarządu upoważniony jest do samodzielnej reprezentacji spółki; (ii)pozostali członkowie zarządu upoważnieni są do samodzielnej reprezentacji spółki, z wyjątkiem czynności dotyczących rozporządzenia prawem lub zaciągniecia zobowiązania o wartości przekraczającej 100. 000,- zł (sto tysięcy złotych)(w tym zobowiązujących lub upoważniających do ich dokonania), w przypadku których każdy z pozostałych członków zarządu upoważniony jest do reprezentowania spółki wyłącznie działając wspólnie z prezesem zarządu, z zastrzeżeniem punktu (iii) poniżej; (iii)jeżeli prezes zarządu nie został powołany, pozostali członkowie zarządu upoważnieni są do samodzielnej reprezentacji spółki, z wyjątkiem czynności dotyczących rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej 100. 000,- zł (sto tysięcy złotych)(w tym zobowiązujących lub upoważniających do ich dokonania), w przypadku których spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2018 r.

2,4 mln zł

2014 r.

1,1 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

30 mln zł

24 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015