Nazwa pełna

PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000540912

NIP

9512387811

REGON

360716544

Data rejestracji

28 stycznia 2015 r.

Data ostatniej zmiany

1 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

178.1 tys. zł

Kapitał docelowy

75 tys. zł

Kapitał wpłacony

178.1 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z oprogramowaniem

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

  • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

  • Naprawa I konserwacja komputerów I sprzętu komunikacyjnego

  • Naprawa I konserwacja komputerów I urządzeń peryferyjnych

  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność; Działalność portali internetowych

  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

  • Działalność portali internetowych

  • Działalność związana z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń I podpisywania w imieniu spółki w przypadku zarządu dwuosobowego uprawniony jest samodzielnie każdy członek zarządu. W przypadku zarządu liczącego trzy lub więcej osób do składania oświadczeń I podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Adres WWW

WWW.PERFECTGYM.COM

Adres e-mail

KONTAKT@PERFECTGYM.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015