Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 13 lutego 2015 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA "OJCZYZNA, RODZINA, WŁASNOŚĆ"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000540211

NIP

8961541652

REGON

360777327

Data rejestracji

12 lutego 2015 r.

Adres siedziby

Główna 86, 55-010 Święta Katarzyna, Polska

Cel działania

Cele fundacji są zgodne z podstawowymi interesami rzeczypospolitej Polskiej, są społecznie lub gospodarczo użyteczne i dotyczą poniższych dziedzin życia: 1) dobroczynności (działalności charytatywnej): a. Wspieranie Polskiej rodziny w różnych dziedzinach życia społecznego oraz walka z wykluczeniem społecznym; B. Udzielania pomocy rzeczowej i finansowej, poprzez zakup żywności, leków i środków medycznych, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego, dla osób znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. 2) ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom które: a. Są biznesmenami-seniorami - udzielając im pomocy finansowej i rzeczowej, poprzez działalność własną lub współpracę z innymi podmiotami - w przeprowadzaniu remontów lub realizacji budowy nowych obiektów, wyposażaniu ich w meble i sprzęty, w celu tworzenia "Domów seniora biznesu"; B. Są właścicielami firm, które zbankrutowały i nie mają środków do życia; C. Udzielania pomocy rzeczowej i finansowej osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi chorobami lub schorzeniami, oczekującym na drogie operacje lub zabiegi medyczne. 3) kulturalna - poprzez: a. Zakładanie i współfinansowanie placówek terenowych fundacji w celu wspierania w nich działań w zakresie szerzenia wiedzy o prawdziwej historii, kulturze i oświacie; B. Inicjowanie i wspieranie produkcji filmowej oraz dystrybucji filmów poświęconych kultywowaniu Polski i polskości; C. Wydawania czasopism, biuletynów w zakresie treści zbieżnych z celami fundacji; D. Wydawania książek, śpiewników, nagrań dźwiękowych; E. Prowadzenia telewizji internetowej; F. Działania portali publicystycznych walczących z antypolonizmem, podtrzymujących i upowszechniających tradycje narodowe, pielęgnujące polskość, rozwój świadomości narodowej oraz upowszechniające wartości chrześcijańskie; Ciąg dalszy celu działania w §5 statutu fundacji

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji upoważniony jest: w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu, samodzielnie; W przypadku zarządu wieloosobowego, reprezentacja jest łączna - dwaj członkowie zarządu fundacji albo członek zarządu fundacji wspólnie z umocowanym notarialnie pełnomocnikiem fundacji

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY