Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 13, obowiązujące od 19 czerwca 2020 r.

Nazwa pełna

ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000053876

NIP

8961002211

REGON

930068825

Data rejestracji

17 października 2001 r.

Adres siedziby

Legnicka 65, 54-206 Wrocław, Polska

Cel działania

Celami stowarzyszenia są działania na rzecz: 1) popularyzacji wiedzy genealogicznej oraz inicjowania badań genealogicznych, 2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 3) kultury regionu, ochrony dóbr kultury i tradycji, 4) podtrzymywania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 5) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 6) integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 7) promocji i organizacji wolontariatu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych w imieniu stowarzyszenia składa dwóch członków zarządu działających łącznie: 1) prezes lub wiceprezes; Oraz 2) inny członek zarządu.

Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Adres e-mail

KONTAKT@GENEALODZY.WROCLAW.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 252/92 SĄD OKRĘGOWY WE WROCŁAWIU SEKCJA REJESTROWA