Nazwa pełna

MILLENNIUM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000053322

NIP

5261028684

REGON

011138260

Data rejestracji

16 października 2001 r.

Adres siedziby

Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

16,5 mln zł

Kapitał wpłacony

3 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu działający łącznie z członkiem zarządu albo dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub prezes zarządu działający łącznie z prokurentem lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Adres e-mail

KANCELARIA@MILLENNIUMDM.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 54789 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZO-REJESTROWY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

DZIENNIK RZECZPOSPOLITA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1998