Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000053057

NIP

5862011292

REGON

191416560

Data rejestracji

24 października 2001 r.

Adres siedziby

Legionów 126, 81-472 Gdynia, Polska

Cel działania

A) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz krzewienia edukacji finansowej, b) ochrona konsumentów, c) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, d) rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami, e) promocja i organizacja wolontariatu, f) reintegracja społeczna i zawodowa, g) prowadzenie działalności charytatywnej, h) wspieranie rozwoju kultury Polskiej i dziedzictwa narodowego.

Sprawozdanie za rok 2019
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

23,8 tys. zł

2013 r.

7,9 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli za stowarzyszenie, w tym również w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest prezes zarządu jednoosobowo albo wiceprezes łącznie z członkiem zarządu albo wiceprezes lub członek zarządu wraz z pełnomocnikiem

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Adres www

WWW.SKEF.PL

Adres e-mail

SKEF@SKEF.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 1343 SĄD OKRĘGOWY W GDAŃSKU WYDZIAŁ I CYWILNY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001