Dane aktualne

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPORTU I KULTURY PAIDEIA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

6 listopada 2014 r.

KRS

0000530286

NIP

9151793664

REGON

360000863

Adres siedziby

Stawowa 2, Rogoż, 55-114 Wisznia Mała, Polska

Cel działania

1. Wspieranie I upowszechnianie kultury fizycznej; 2. Działalność na rzecz dzieci I młodzieży, w tym wypoczynku dzieci I młodzieży; 3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot I społeczności lokalnych; 4. Nauka, edukacja, oświata I wychowanie; 5. Działalność na rzecz kultury, sztuki izochrony dóbr kultury I dziedzictwa narodowego; 6. Działalność na rzecz osób niepełno sprawnych; 7. Przeciwdziałanie uzależnionym I patologiom społecznym; 8. Działalność na rzecz integracji I reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 9. Turystyka I krajoznawstwo; 10. Promocja I organizacja wolontariatu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu stowarzyszenia uprawniony jest prezes lub sekretarz działający jednoosobowo.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 1 powiązanie historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »