Pasywa ogółem

Pasywa - Kapitał własny

Pasywa - kapitał podstawowy

Pasywa - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Pasywa - Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Udział kapitału własnego w pasywach ogółem

Udział kapitału obcego w pasywach ogółem
Stosunek zobowiązań i rezerw na zobowiązania do pasywów ogółem.

Udział zadłużenia w pasywach ogółem
Stosunek zobowiązań do pasywów ogółem.

Relacja kapitału własnego do kapitału obcego
Stosunek kapitału własnego do sumy zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
Stosunek zobowiązań do kapitału własnego.