Koszty ogółem

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty - Amortyzacja

Koszty - Zużycie materiałów i energii

Koszty - Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Koszty - Pozostałe

Pozostałe koszty i straty