Nazwa pełna

FUNDACJA "CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000052758

NIP

5251726659

REGON

012433534

Data rejestracji

12 października 2001 r.

Adres siedziby

Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozaszkolne formy edukacji

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność szkoleniowa z zakresu metod nauczania I zarządzania dla pracowników oświaty

 • Działalność wydawnicza - wydawanie książek, broszur, ulotek, publikacji w formie drukowanej, elektronicznej I w internecie dla uczniów I nauczycieli

 • Działalność wydawnicza - wydawanie plakatów, pocztówek, pozostałych wyrobów drukowanych w tym online dla uczniów I nauczycieli

 • Działalność marketingowa, promocyjna I reklamowa

 • Handel artykułami przemysłowymi I wydawnictwami dla uczniów I nauczycieli

 • Sprzedaż autorskich praw majątkowych, praw z licencji oraz odpłatne udzielanie licencji na korzystanie z majątkowych praw autorskich

 • Sprzedaż praw związanych z know-how

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Organizowanie I prowadzenie doskonalenia nauczycieli w zakresie jakości pracy szkoły

 • Prowadzenie I wspieranie edukacji obywatelskiej I prawnej

 • Prowadzenie I wspieranie edukacji ekonomicznej I edukacji na temat przedsiębiorczości w tym przedsiębiorczości społecznej I ekonomicznej

 • Prowadzenie I wspieranie edukacji w zakresie upowszechniania polskiej kultury I dziedzictwa narodowego

 • Prowadzenie I wspieranie edukacji międzykulturowej

 • Prowadzenie I wspieranie edukacji medialnej I cyfrowej

 • Prowadzenie I wspieranie edukacji kulturowej I artystycznej

 • Prowadzenie I wspieranie edukacji europejskiej

 • Prowadzenie I wspieranie edukacji globalnej

 • Prowadzenie I wspieranie edukacji ekologicznej, w tym na rzecz ochrony środowiska I zrównoważonego rozwoju oraz propagowanie proekologicznych I odpowiedzialnych postaw, zachowań I rozwiązań z poszanowaniem środowiska naturalnego

 • Prowadzenie I wspieranie edukacji konsumenckiej

 • Prowadzenie I wspieranie edukacji sportowej, zdrowotnej oraz upowszechnianie kultury I aktywności fizycznej

 • Prowadzenie I wspieranie działań na rzecz integracji I aktywizacji grup społecznych wykluczonych I zagrożonych wykluczeniem społecznym

 • Prowadzenie I wspieranie doradztwa zawodowego

 • Organizowanie I prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli

 • Współpraca ze szkołami wdrażającymi nowe kierunki I metody nauczania

 • Organizowanie wyjazdów zagranicznych nauczycieli w celu zapoznawania ich z metodami uczenia I nauczania w innych krajach

 • Organizowanie pobytów nauczycieli z innych krajów w polsce w celu zapoznania ich z metodami uczenia I nauczania w polsce I wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami przedmiotów społecznych z różnych krajów

 • Współpraca z instytucjami krajowymi I zagranicznymi w obszarach edukacji ujętych w statucie

 • Prowadzenie akcji edukacyjnych promujących poprawę systemu edukacji oraz wartości demokratyczne, postawy obywatelskie, wolontariat I przedsiębiorczość

 • Inicjowanie I wspieranie udziału obywateli w życiu publicznym

 • Wspieranie szkół, bibliotek I innych instytucji we wprowadzaniu inicjatyw edukacyjnych w tym szczególnie wzbogacania oferty zajęć lekcyjnych I pozalekcyjnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

§9 pkt 8. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu fundacji upoważniony jest jednoosobowo prezes zarządu lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie. §10. Składania oświadczeń woli w zakresie praw I obowiązków majątkowych fundacji wymaga podpisu prezesa zarządu lub 2 członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 5061 SĄ REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002