Nazwa pełna

FUNDACJA "CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000052758

NIP

5251726659

REGON

012433534

Data rejestracji

12 października 2001 r.

Data ostatniej zmiany

26 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozaszkolne formy edukacji

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność szkoleniowa z zakresu metod nauczania I zarządzania dla pracowników oświaty

 • Działalność wydawnicza - wydawanie książek, broszur, ulotek, publikacji w formie drukowanej, elektronicznej I w internecie dla uczniów I nauczycieli

 • Działalność wydawnicza - wydawanie plakatów, pocztówek, pozostałych wyrobów drukowanych w tym online dla uczniów I nauczycieli

 • Działalność marketingowa, promocyjna I reklamowa

 • Handel artykułami przemysłowymi I wydawnictwami dla uczniów I nauczycieli

 • Sprzedaż autorskich praw majątkowych, praw z licencji oraz odpłatne udzielanie licencji na korzystanie z majątkowych praw autorskich

 • Sprzedaż praw związanych z know-how

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Organizowanie I prowadzenie doskonalenia nauczycieli w zakresie jakości pracy szkoły

 • Prowadzenie I wspieranie edukacji obywatelskiej I prawnej

 • Prowadzenie I wspieranie edukacji ekonomicznej I edukacji na temat przedsiębiorczości w tym przedsiębiorczości społecznej I ekonomicznej

 • Prowadzenie I wspieranie edukacji w zakresie upowszechniania polskiej kultury I dziedzictwa narodowego

 • Prowadzenie I wspieranie edukacji międzykulturowej

 • Prowadzenie I wspieranie edukacji medialnej I cyfrowej

 • Prowadzenie I wspieranie edukacji kulturowej I artystycznej

 • Prowadzenie I wspieranie edukacji europejskiej

 • Prowadzenie I wspieranie edukacji globalnej

 • Prowadzenie I wspieranie edukacji ekologicznej, w tym na rzecz ochrony środowiska I zrównoważonego rozwoju oraz propagowanie proekologicznych I odpowiedzialnych postaw, zachowań I rozwiązań z poszanowaniem środowiska naturalnego

 • Prowadzenie I wspieranie edukacji konsumenckiej

 • Prowadzenie I wspieranie edukacji sportowej, zdrowotnej oraz upowszechnianie kultury I aktywności fizycznej

 • Prowadzenie I wspieranie działań na rzecz integracji I aktywizacji grup społecznych wykluczonych I zagrożonych wykluczeniem społecznym

 • Prowadzenie I wspieranie doradztwa zawodowego

 • Organizowanie I prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli

 • Współpraca ze szkołami wdrażającymi nowe kierunki I metody nauczania

 • Organizowanie wyjazdów zagranicznych nauczycieli w celu zapoznawania ich z metodami uczenia I nauczania w innych krajach

 • Organizowanie pobytów nauczycieli z innych krajów w polsce w celu zapoznania ich z metodami uczenia I nauczania w polsce I wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami przedmiotów społecznych z różnych krajów

 • Współpraca z instytucjami krajowymi I zagranicznymi w obszarach edukacji ujętych w statucie

 • Prowadzenie akcji edukacyjnych promujących poprawę systemu edukacji oraz wartości demokratyczne, postawy obywatelskie, wolontariat I przedsiębiorczość

 • Inicjowanie I wspieranie udziału obywateli w życiu publicznym

 • Wspieranie szkół, bibliotek I innych instytucji we wprowadzaniu inicjatyw edukacyjnych w tym szczególnie wzbogacania oferty zajęć lekcyjnych I pozalekcyjnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

§9 pkt 8. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu fundacji upoważniony jest jednoosobowo prezes zarządu lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie. §10. Składania oświadczeń woli w zakresie praw I obowiązków majątkowych fundacji wymaga podpisu prezesa zarządu lub 2 członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 5061 SĄ REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002