Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 13, obowiązujące od 22 kwietnia 2020 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA WARSAW INSTITUTE

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000527487

NIP

5252608011

REGON

147480813

Data rejestracji

17 października 2014 r.

Status płatnika VAT

Zwolniony

Adres siedziby

Wilcza 9, 00-538 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Celami fundacji są: a) wzmocnienie podmiotowości państwa Polskiego zarówno w wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym przede wszystkim w obszarze: polityki gospodarczej, stosunków międzynarodowych, polityki bezpieczeństwa oraz tzw. Miękkiej potęgi (soft power), b) poprawa jakości i standardów życia publicznego w Polsce, c) rozwój wszelkich form działalności naukowej, turystycznej, oświatowej, kulturalnej i ekologicznej, d) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, e) działania wspomagające rozwój demokracji, f) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, g) działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości, w szczególności zaś start upów i w zakresie nowych technologii, h) działalność wspomagająca rozwój kulturalny, i) poprawa porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, j) integracja osób i organizacji działających na rzecz dobra publicznego, k) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, l) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, m) edukacja, oświata i wychowanie, n) ochrona dóbr kultury i tradycji, o) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, p) ochrona dziedzictwa przyrodniczego i środowiska naturalnego, q) organizowanie i finansowanie badań, konferencji i seminariów naukowych, kursów, szkoleń, warsztatów oraz kursów naukowych i edukacyjnych.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Fundację reprezentuje jednoosobowo każdy członek zarządu.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.WARSAWINSTITUTE.ORG

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY