Nazwa pełna

FUNDACJA WARSAW INSTITUTE

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000527487

NIP

5252608011

REGON

147480813

Data rejestracji

17 października 2014 r.

Data ostatniej zmiany

8 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Wilcza 9, 00-538 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Celami fundacji są: a) wzmocnienie podmiotowości państwa polskiego zarówno w wymiarze wewnętrznym jak I zewnętrznym przede wszystkim w obszarze: polityki gospodarczej, stosunków międzynarodowych, polityki bezpieczeństwa oraz tzw. Miękkiej potęgi (soft power), b) poprawa jakości I standardów życia publicznego w polsce, c) rozwój wszelkich form działalności naukowej, turystycznej, oświatowej, kulturalnej I ekologicznej, d) upowszechnianie I ochrona wolności I praw człowieka oraz swobód obywatelskich, e) działania wspomagające rozwój demokracji, f) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, g) działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości, w szczególności zaś start upów I w zakresie nowych technologii, h) działalność wspomagająca rozwój kulturalny, I) poprawa porządku I bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, j) integracja osób I organizacji działających na rzecz dobra publicznego, k) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej I kulturowej, l) działalność wspomagająca rozwój wspólnot I społeczności lokalnych, m) edukacja, oświata I wychowanie, n) ochrona dóbr kultury I tradycji, o) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, p) ochrona dziedzictwa przyrodniczego I środowiska naturalnego, q) organizowanie I finansowanie badań, konferencji I seminariów naukowych, kursów, szkoleń, warsztatów oraz kursów naukowych I edukacyjnych.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Fundację reprezentuje jednoosobowo każdy członek zarządu.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.WARSAWINSTITUTE.ORG

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY