Nazwa pełna

FUNDACJA WARSAW INSTITUTE

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000527487

NIP

5252608011

REGON

147480813

Adres siedziby

Wilcza 9, 00-538 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Celami fundacji są: a) wzmocnienie podmiotowości państwa polskiego zarówno w wymiarze wewnętrznym jak I zewnętrznym przede wszystkim w obszarze: polityki gospodarczej, stosunków międzynarodowych, polityki bezpieczeństwa oraz tzw. Miękkiej potęgi (soft power), b) poprawa jakości I standardów życia publicznego w polsce, c) rozwój wszelkich form działalności naukowej, turystycznej, oświatowej, kulturalnej I ekologicznej, d) upowszechnianie I ochrona wolności I praw człowieka oraz swobód obywatelskich, e) działania wspomagające rozwój demokracji, f) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, g) działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości, w szczególności zaś start upów I w zakresie nowych technologii, h) działalność wspomagająca rozwój kulturalny, I) poprawa porządku I bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, j) integracja osób I organizacji działających na rzecz dobra publicznego, k) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej I kulturowej, l) działalność wspomagająca rozwój wspólnot I społeczności lokalnych, m) edukacja, oświata I wychowanie, n) ochrona dóbr kultury I tradycji, o) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, p) ochrona dziedzictwa przyrodniczego I środowiska naturalnego, q) organizowanie I finansowanie badań, konferencji I seminariów naukowych, kursów, szkoleń, warsztatów oraz kursów naukowych I edukacyjnych.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Fundację reprezentuje jednoosobowo każdy członek zarządu.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
  • 10-04-2017 §1 ust. 1-2 - zmiana, §2 ust. 1 - zmiana, §4 ust. 1 a) - zmiana, §4 ust. 1 c) - zmiana, §4 ust. 1 g) - zmiana, §4 ust. 1 p) - dodanie, §4 ust. 1 q) - dodanie, §5 ust. 1 d) - zmiana, § 5 ust. 1 q) - dodanie, §6 ust. 1 - dodanie (ust. 1), zmiana, §7 ust. 1 - dodanie (ust. 1), zmiana, §7 ust. 1 g) - dodanie, §9 ust. 1 - (dodanie ust. 1), zmiana, §9 ust. 2 - dodanie, §10 ust. 1 - zmiana, §10 ust. 3 a) - zmiana, §10 ust. 3. 1 - dodanie, §12 ust. 2 - zmiana, §12 ust. 3 - zmiana, §12 ust. 4 d) -usunięcie, §12 ust. 4 e) - zmiana (pkt e na pkt d), §12 ust. 4 f) - zmiana (pkt f na pkt e), §12 ust. 4 g) - zmiana (pkt g na pkt f), §13 ust. 2 - zmiana, §13 ust. 3 - zmiana, §14 ust. 1 - zmiana, §14 ust. 2 - zmiana, §14 ust. 4 - zmiana, §14 ust. 5 - zmiana, §14 ust. 7, §15 - dodanie, §16 - dodanie, §17 - dodanie, §18 - dodanie, §19 - dodanie, §20 - zmiana (wcześniej jako §15), w tym zmiana ust. 1 oraz usunięcie ust. 1 a, ust. 1 b, ust. 1 c, ust. 1 d, ust. 1 e, ust. 1 f I ust. 2, § 21 ust. 1 (wcześniej jako §16) - zmiana.

  • 02-07-2016 § 1 - zmiana, § 4 ust. 1 a) - zmiana, § 4 ust. 1 I) - zmiana, § 4 ust. 1 o) - zmiana, § 5 ust. 1 p) - zmiana, § 6 - zmiana, § 8 ust. 1 - zmiana, § 8 ust. 2 - zmiana, § 9 - zmiana, § 10 ust. 1 - zmiana, § 10 ust. 2 - zmiana, § 11 - zmiana, § 12 ust. 4 d) - zmiana, § 13 ust. 1 - zmiana, § 13 ust. 3 - zmiana, § 14 - zmiana, § 15 pkt 1 b) - zmiana, § 15 pkt 1 d) - zmiana, § 15 pkt 1 g) - dodanie, § 16 - zmiana.

  • 2 września 2014 r.

Inne dane

Adres WWW

WWW.WARSAWINSTITUTE.ORG

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

{{ fieldValue.v }}