Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 16, obowiązujące od 21 stycznia 2021 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA WARSAW INSTITUTE

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000527487

NIP

5252608011

REGON

147480813

Data rejestracji

17 października 2014 r.

Adres siedziby

Wilcza 9, 00-538 Warszawa, Polska

WWW

Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby zobaczyć adres WWW.

Dowiedz się więcej »

Cel działania

Celami fundacji są: a) wzmacnianie podmiotowości państwa Polskiego zarówno w wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym przede wszystkim w obszarze geopolityki, stosunków międzynarodowych, polityki bezpieczeństwa, polityki gospodarczej oraz polityki energetycznej oraz działalności w obszarze tzw. Miękkiej potęgi (soft power), b) promocja rzeczypospolitej Polskiej za granicą, c) poprawa jakości i standardów życia publicznego w Polsce, d) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, e) działalność wspomagająca rozwój demokracji, f) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami g) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, h) działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości, w szczególności zaś start-upów i w zakresie nowych technologii, i) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej j) działalność wspomagająca naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie, k) działalność wspomagająca wszelkie formy działalności naukowej, eksperckiej i wydawniczej, i) działalność wspomagająca kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz rozwój kulturalny, m) poprawa porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, n) działalność wspomagająca obronność państwa i działalność sił zbrojnych rzeczypospolitej Polskiej o) integracja osób i organizacji działających na rzecz dobra publicznego, p) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, q) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, r) pomoc polonii i polakom za granicą, s) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, t) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, u) działalność w zakresie klimatu, ekologii, turystyki, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i środowiska naturalnego

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Fundację reprezentuje jednoosobowo każdy członek zarządu.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY