Nazwa pełna

TOWARZYSTWO OGRODÓW DZIAŁKOWYCH STARY MOKOTÓW

Forma prawna

STOWARZYSZENIE OGRODOWE

KRS

0000526408

NIP

5213682612

REGON

147491870

Data rejestracji

14 października 2014 r.

Data ostatniej zmiany

13 września 2018 r.

Adres siedziby

Św. Andrzeja Boboli 9, 02-523 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Stowarzyszenie powołane jest w celu prowadzenia I zakładania rodzinnych ogrodów działkowych, których cele ustawowe, zgodnie z art. 3 ustawy o rod, to: a. Zaspokajanie wypoczynkowych I rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych; B. Poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych; C. Pomoc rodzinom I osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans; D. Integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności I zdrowia emerytów I rencistów; E. Integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych; F. Przywracanie społeczności I przyrodzie terenów zdegradowanych; G. Ochrona środowiska I przyrody; H. Oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach; I. Kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka; J. Tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych. 2. W ramach celu wskazanego w ust. 1, cele statutowe stowarzyszenia na rzecz swoich członków oraz społeczności lokalnej to również: a. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot I społeczności lokalnych; B. Ekologia I ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; C. Wspieranie I upowszechnianie kultury fizycznej; D. Wypoczynek dzieci I młodzieży; E. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury I dziedzictwa narodowego; F. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; G. Działalność na rzecz integracji I reintegracji zawodowej I społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; H. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych, w tym w szczególności na rzecz innych stowarzyszeń ogrodowych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń I zaciągania zobowiązań w imieniu stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu. Do zaciągania zobowiązań o wysokości do 1 tysiąc zł wystarczy działanie samodzielne prezesa zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY