Nazwa pełna

TOWARZYSTWO OGRODÓW DZIAŁKOWYCH STARY MOKOTÓW

Forma prawna

STOWARZYSZENIE OGRODOWE

KRS

0000526408

NIP

5213682612

REGON

147491870

Data rejestracji

14 października 2014 r.

Adres siedziby

Św. Andrzeja Boboli 9, 02-523 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Stowarzyszenie powołane jest w celu prowadzenia I zakładania rodzinnych ogrodów działkowych, których cele ustawowe, zgodnie z art. 3 ustawy o rod, to: a. Zaspokajanie wypoczynkowych I rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych; B. Poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych; C. Pomoc rodzinom I osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans; D. Integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności I zdrowia emerytów I rencistów; E. Integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych; F. Przywracanie społeczności I przyrodzie terenów zdegradowanych; G. Ochrona środowiska I przyrody; H. Oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach; I. Kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka; J. Tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych. 2. W ramach celu wskazanego w ust. 1, cele statutowe stowarzyszenia na rzecz swoich członków oraz społeczności lokalnej to również: a. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot I społeczności lokalnych; B. Ekologia I ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; C. Wspieranie I upowszechnianie kultury fizycznej; D. Wypoczynek dzieci I młodzieży; E. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury I dziedzictwa narodowego; F. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; G. Działalność na rzecz integracji I reintegracji zawodowej I społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; H. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych, w tym w szczególności na rzecz innych stowarzyszeń ogrodowych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń I zaciągania zobowiązań w imieniu stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu. Do zaciągania zobowiązań o wysokości do 1 tysiąc zł wystarczy działanie samodzielne prezesa zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY