STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000052610

Numer NIP

5261656073

Numer REGON

10349700

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

ZARZĄD REPREZENTUJE TOWARZYSTWO ZA GRANICĄ - W SZCZEGÓLNOŚCI WOBEC WŁADZ IACL - ORAZ W KRAJU. DOKUMENTY FINANSOWE TOWARZYSTWA W ZAKRESIE SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJATKOWYCH PODPISUJE PREZES LUB JEDEN Z WICEPREZESÓW ŁĄCZNIE ZE SKARBNIKIEM. INNE DOKUMENTY PODPISUJE PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU , A Z ICH UPOWAŻNIENIA TAKŻE SEKRETARZ ZARZĄDU.

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Polska

Członkowie komitetu założycielskiego
  • Gdulewicz Ewa
  • Gwiżdż Andrzej
  • Sarnecki Paweł
  • Szmyt Andrzej
  • Wieruszewski Roman