Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 12 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I SYMPATYKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LESZNIE

KRS

0000525688

NIP

6972313416

REGON

302845360

Adres siedziby

Narutowicza 74A, 64-100 Leszno, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

2 października 2014 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Cel działania

Cele stowarzyszenia: - promocja zespołu szkół technicznych w lesznie na terenie miasta, województwa, w kraju oraz poza jego granicami, - udzielanie pomocy społecznej uczniom i absolwentom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób, - działalność na rzecz niepełnosprawnych uczniów i absolwentów, - kreowanie dobrego wizerunku szkoły, - inicjowanie i organizowanie działań na rzecz społeczności szkoły, - promocja talentów naukowych, artystycznych i sportowych uczniów szkoły i pomoc w rozwijaniu talentów, - współpraca z władzami szkoły, - pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym spełnianie funkcji społecznych i zawodowych, - inspirowanie młodych do podejmowania działalności gospodarczej, - promocja kultury, w szczególności tworzonej przez młodych ludzi i do nich adresowanej, - nawiązywanie kontaktów z absolwentami, - kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych środowiska wychowanków oraz uczniów szkoły, - inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie wychowanków na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły, - dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego szkoły, jej zasłużonych wychowanków, nauczycieli i uczniów we wszystkich dziedzinach życia społecznego, oświatowego i kulturalnego, - pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego i materialnego szkoły, - pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności stowarzyszenia, - ochrona i promocja zdrowia, - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży - upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji, - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

STOWARZYSZENIE@ZST-LESZNO.PL