Nazwa pełna

FUNDACJA INSTYTUT INNOWACYJNA GOSPODARKA

KRS

0000524519

NIP

7010439936

REGON

147449275

Adres siedziby

Jaworzyńska 7 / 9, 00-634 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

24 września 2014 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może dwóch członków zarządu razem.

Cel działania

1. Działalność naukowa i badawczo-rozwojowa, zwłaszcza w dziedzinie innowacji i nowoczesnych technologii, 2. Budowa platformy wymiany doświadczeń i opinii pomiędzy uczestnikami rynku, regulatorami, władzami, podmiotami gospodarczymi, grupami społecznymi, 3. Wsparcie Polskich obywateli, Polskiej administracji rządowej i samorządowej, podmiotów gospodarczych (zwłaszcza małych i średnich firm) oraz organizacji pozarządowych w ich działalności mającej na celu propagowanie innowacji, podnoszenie poziomu życia w kraju, walkę z wykluczeniem społecznym, 4. Propagowanie rozwoju lokalnych gospodarek w oparciu o ideę inteligentnych miast - adaptacja innowacyjnych technologii w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz zwiększania konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej miast, metropolii i regionów, 5. Edukacja w zakresie problematyki gospodarczej i społecznej obejmująca m. In. Upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań, równe traktowanie, politykę senioralną, 6. Działanie na rzecz praworządności i ochrony bezpieczeństwa - zarówno w tradycyjnym ujęciu jak też m. In. Bezpieczeństwa wykorzystania nowoczesnych technologii, 7. Działania na rzecz dobrej legislacji, usuwania barier dla działań organizacji społecznych i przedsiębiorczości, racjonalizacja obciążeń biznesu, deregulacja, 8. Rozwijanie i utrwalanie postaw nastawionych na aktywne uczestnictwo w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 9. Poradnictwo obywatelskie, przede wszystkim z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, obejmujące m. In. Samodzielność obywateli, prawa konsumenckie, ochronę zdrowia, ekologię, 10. Promocja talentów i wyrównywanie szans edukacyjnych, społecznych i zawodowych, 11. Zwiększenie innowacyjności sektora farmaceutycznego, 12. Zwiększenie innowacyjności systemu zdrowia w Polsce.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015