Nazwa pełna

PO PIERWSZE EDUKACJA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000524410

NIP

9512383724

REGON

147436717

Data rejestracji

24 września 2014 r.

Adres siedziby

Szpitalna 5 / 5, 00-031 Warszawa, Polska

Cel działania

Celami fundacji są: wspieranie rozwoju społeczeństwa otwartego i obywatelskiego; Wspieranie wymiany międzykulturowej i dialogu międzypokoleniowego; Inicjowanie, popieranie oraz aktywizacja wszelkich form krajowej i międzynarodowej wymiany i współpracy służącej międzypokoleniowej i międzyśrodowiskowej wymianie wiedzy, doświadczeń i umiejętności; Wspieranie gospodarki wolnorynkowej; Wspieranie rozwoju gospodarczego w Polsce i na świecie; Wspieranie rozwoju nauk ekonomicznych w Polsce i na świecie; Prowadzenie badań naukowych zjawisk gospodarczych oraz zjawisk społecznych zachodzących w Polsce i na świecie; Wspieranie integracji europejskiej; Budowanie świadomości ekonomicznej w społeczeństwie; Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości; Inicjowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w profilaktyce społecznej, edukacji i biznesie; Inicjowanie oraz wspieranie organizacyjne i finansowe wszelkich form edukacji służącej rozwojowi intelektualnemu, emocjonalnemu i zawodowemu na każdym etapie życia człowieka; Propagowanie działalności wydawniczej w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz integracji europejskiej; Promowanie twórczości dzieci i młodzieży; Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia; Promocja i wspieranie idei wolontariatu oraz działalności humanitarnej i charytatywnej.

Sprawozdanie za okres 1 stycznia 2017 r. — 31 grudnia 2018 r.
Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu jednoosobowo lub dwaj inni członkowie zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@POPIERWSZEEDUKACJA.ORG

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY