Nazwa pełna

FUNDACJA "PSY ULICY"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000523753

NIP

5361917610

REGON

147451444

Data rejestracji

19 września 2014 r.

Adres siedziby

Stanisława Staszica 16 / 19, 01-188 Warszawa, Polska

Cel działania

Wszechstronne działanie na rzecz poprawy losu zwierząt bezdomnych i pokrzywdzonych oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, a w szczególności: a) wspieranie placówek opiekujących się bezdomnymi zwierzętami; B) propagowanie humanitarnego traktowania zwierząt oraz podnoszenie świadomości społecznej i uwrażliwianie społeczeństwa na problem bezdomności i cierpienia zwierząt; C) wspieranie rozwiązań prawnych, których celem jest ochrona zwierząt; D) ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji, w tym w sprawach majątkowych do 5. 000 zł, składa dwóch członków zarządu działających łącznie. 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 5. 000 zł oraz w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników wymagany jest podpis wszystkich trzech członków zarządu.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

PSY-WARSZAWA.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY