Poprzednio

"MORRIS & LLOYD" BROKER

Przychody ogółem

Przychody podstawowej działalności operacyjnej

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

Przychody - Zmiana stanu produktów

Przychody - ze sprzedaży produktów

Pozostałe przychody i zyski

Pozostałe przychody operacyjne - Inne

Przychody finansowe - Odsetki

Pozostałe przychody operacyjne

Przychody finansowe