Poprzednio

"MORRIS & LLOYD" BROKER

Aktywa ogółem

Aktywa trwałe

Aktywa - Rzeczowe aktywa trwałe

Aktywa - Inwestycje długoterminowe

Aktywa Obrotowe

Aktywa - Zapasy

Aktywa - Należności krótkoterminowe

Aktywa - Inwestycje krótkoterminowe

Aktywa - Krótoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Udział aktywów trwałych w aktywach ogółem

Udział aktywów obrotowych w aktywach ogółem