Nazwa pełna

FUNDACJA COLLEGIUM CIVITAS

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000522179

NIP

5252611562

REGON

360287474

Data rejestracji

3 września 2014 r.

Data ostatniej zmiany

17 września 2015 r.

Adres siedziby

Pl. Defilad 1 / 1149, 00-901 Warszawa, Polska

Cel działania

A. Tworzenie oraz/lub pełnienie funkcji założyciela uczelni wyższych niepublicznych I innych jednostek edukacyjnych, b. Promowanie oraz/lub organizacja lokalnych, ogólnopolskich I międzynarodowych przedsięwzięć naukowych, badawczych I edukacyjnych, c. Wspieranie uzdolnionej młodzieży w każdy prawnie dozwolony sposób, d. Podejmowanie działań na rzecz dostępu do dóbr kultury I nauki osób niepełnosprawnych, e. Wspieranie działań służących integrowaniu środowisk studenckich, w tym studentów obcokrajowców, f. Prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałaniu bezrobociu absolwentów szkdł wyższych, aktywowaniu zawodowemu oraz mających wesprzeć w zatrudnieniu, g. Upowszechnianie światowych osiągnięć w dziedzinie nauki I kultury, h. Prowadzenie działań mających na celu wspieranie rozwoju oświaty I szkolnictwa wyższego, I. Działanie na rzecz wspierania inicjatyw służących wykorzystaniu środków unijnych, zagranicznych oraz krajowych przeznaczonych na rozwój nauki, szkolnictwa I aktywizacji zawodowej absolwentów uczelni wyższych (tzw. Granty lub środki o podobnym charakterze), j. Wspieranie działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego, ustawicznego oraz aktywizacji ludzi starszych w formie uniwersytetu trzeciego wieku.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu fundacji wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie lub pełnomocnika wybranego jednogłośną uchwałą zarządu

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

FUNDACJACC@CIVITAS.EDU.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY