Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 20 marca 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA "RELIFE"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000521230

NIP

7010447806

REGON

360054675

Data rejestracji

27 sierpnia 2014 r.

Adres siedziby

Bagatela 11 / 3, 00-585 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest działalność w zakresie wsparcia rozwoju i stosowania nowoczesnych i innowacyjnych technologii medycznych z naciskiem na wynalazczość, projektowanie i wdrażanie. Fundacja zmierza do rozwoju świadczenia usług medycznych w Polsce zarówno w sferze diagnostycznej, leczniczej i protetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności towarzyszących polegających na: 1. Świadczeniu pomocy i doradztwa przedsiębiorcom i placówkom medycznym we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, 2. Działalności naukowej ze szczególnym uwzględnieniem komercjalizacji wiedzy i upowszechniania wyników badań, 3. Budowaniu świadomości obywatelskiej w zakresie medycyny i inżynierii medycznej, 4. Upowszechnianiu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w duchu innowacyjności w dziedzinie medycyny i inżynierii medycznej, 5. Promowaniu szeroko pojętej współpracy przedsiębiorstw prywatnych i podmiotów publicznych, 6. Promowaniu wolnego dostępu do wiedzy, w tym dostępu do publikacji naukowych, wyników badań naukowych i tym podobnych, 7. Promowaniu wykorzystania nowoczesnych technik i technologii medycznych, w tym wykorzystania nowoczesnej aparatury i protez, 8. Wsparciu placówek naukowo-naukowo badawczych, lub komercyjnych w zakresie prowadzenia prac naukowo-badawczych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa każdy członek zarządu działający samodzielnie. W przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości przekraczającej jednorazowo bądź łącznie na rzecz jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kwotę 1. 000. 000 zł (słownie: jednego miliona złotych) do ważności czynności wymagana jest zgoda całego zarządu. Oświadczenia woli w imieniu fundacji składać może również pełnomocnik pisemnie upoważniony przez członka zarządu.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY