Nazwa pełna

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ IM. JERZEGO REGULSKIEGO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000052000

NIP

5220001895

REGON

002006030

Data rejestracji

19 listopada 2001 r.

Adres siedziby

Żurawia 43, 00-680 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest krzewienie idei samorządności obywatelskiej, jako podstawowej formy demokracji, poprzez działalność oświatową, doradczą, naukową i badawczą, w tym: 1) prowadzenie badań i studiów nad formami i problemami samorządności terytorialnej, 2) upowszechnianie wiedzy dotyczącej samorządu terytorialnego i form jego działania, 3) wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych, 4) wspieranie wzajemnej współpracy samorządów terytorialnych we wszystkich dostępnych formach, 5) zbieranie i opracowywanie informacji o lokalnych inicjatywach samorządowych i obywatelskich, 6) działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, 7) wspieranie organizacji o celach podobnych do celu fundacji, 8) działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych fundacji wymaga podpisu dwóch członków zarządu

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Rada Fundatorów Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 32 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI RF 301 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001