Nazwa pełna

FUNDACJA DOBRA FABRYKA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000519542

NIP

9522131059

REGON

147361669

Data rejestracji

8 sierpnia 2014 r.

Adres siedziby

Pomiechowska 47 / 14, 04-694 Warszawa, Polska

Cel działania

Celami fundacji są: 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie rodzinnego i profilaktyce społecznej dla ludności z biedniejszych regionów świata, a także z Polski. 2. Udzielanie pomocy społecznej, umożliwiającej zaspokojenie niezbędnych potrzeb osobom i rodzinom pochodzącym z biedniejszych regionów świata, a także z Polski. 3. Podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia się osób i rodzin potrzebujących pochodzących z biedniejszych regionów świata, a także z Polski oraz ich integracji ze środowiskiem i zapewniających życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 4. Organizowanie i niesienie pomocy w każdym wymiarze, w szczególności pomocy bytowej, edukacyjnej, medycznej oraz psychologicznej wśród osób z biedniejszych regionów świata, a także z Polski, ze szczególnym uwzględnieniem placówek prowadzonych przez Polskich misjonarzy. 5. Działalność na rzecz organizacji, których cele są zbieżne z działalnością fundacji, w szczególności tych, których celami statutowymi są szeroko rozumiane: organizowanie i niesienie pomocy w każdym wymiarze, w szczególności pomocy humanitarnej - bytowej, edukacyjnej i medycznej wśród ludności z biedniejszych regionów świata, a także z Polski. 6. Ochrona i promocja zdrowia wśród osób z biedniejszych regionów świata, a także z Polski. 7. Edukacja, oświata i wychowanie osób z biedniejszych regionów świata, a także z Polski. 8. Promocja i organizacja wolontariatu. 9. Krzewienie wiedzy o historii, kulturze i walorach miejsc, do których dostarczana jest pomoc

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń w imieniu fundacji, z zastrzeżeniem us uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie bądź prokurent. 2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności zarządu tj. Zatrudniania pracowników, czynności związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 150. 000 zł. (stu pięćdziesięciu tysięcy złotych), zbycia, nabycia, oraz obciążenia nieruchomości, zaciągania kredytów oraz pożyczek, udzielania poręczeń - oświadczenia woli w imieniu fundacji wymagają zgody fundatora, wyrażonej w formie postanowienia.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Fndator Organ nadzoru
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014