Nazwa pełna

IUS EST ARS INSTYTUT MISTRZA WINCENTEGO Z KARWOWA I PROFESORA FELIKSA KONECZNEGO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000518880

NIP

8133696074

REGON

181143153

Data rejestracji

5 sierpnia 2014 r.

Data ostatniej zmiany

4 listopada 2014 r.

Adres siedziby

Kopernika 16 / 7, 35-002 Rzeszów, Polska

Cel działania

Celami fundacji jest: a) rozwój nauki (w tym działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości I innowacyjności oraz rozpowszechnianie I wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej - komercjalizacja wyników badań naukowych; Upowszechnianie I ochrona wolności I praw człowieka oraz swobód obywatelskich); B) oświata I wychowanie (w tym także organizacja wypoczynku, turystyki I krajoznawstwa wśród dzieci I młodzieży szkolnej oraz studentów); C) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania I ochrony praw dziecka; D) działanie wspomagające rozwój demokracji oraz działalność na rzecz integracji europejskiej a także rozwijania kontaktów I współpracy między społeczeństwami; E) rozwój gospodarki (w tym rozwój przedsiębiorczości - komercjalizacja wyników badań naukowych); F) ochrona zdrowia; G) opieka I pomoc społeczna (w tym zwłaszcza pomoc emerytowanym pracownikom nauki I ich rodzinom; Pomoc rodzinom I osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin I osób - szczególnie w zakresie dostępu do edukacji oraz nauki; Działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym niezależnie od przyczyn będących powodem wykluczenia - szczególnie poprzez umożliwienie zdobycia lub podniesienia poziomu wykształcenia); H) ochrona środowiska (w tym ekologia I ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego); I) kultura I sztuka (w tym podtrzymywanie I upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej I obywatelskiej); J) promocja I organizacja wolontariatu - działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji mogą złożyć: prezes I wiceprezesi fundacji - jednoosobowo, a pozostali członkowie zarządu fundacji - dwóch członków działających łącznie lub członek działający łącznie z prokurentem.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY