Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 19 września 2018 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA POMOC POKRZYWDZONYM VICTIM

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000518185

NIP

7543084447

REGON

161599526

Data rejestracji

28 lipca 2014 r.

Adres siedziby

Jana Bytnara "rudego" 16A / 3, 45-265 Opole, Polska

Cel działania

A) podejmowanie działan pomocowych oraz edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki praw osób pokrzywdzonych, wykluczonych społecznie, będących w trudnej sytuacji życiowej oraz w zakresie pomocy postpenitencjarnej. B) propagowanie praw człowieka jako podstawy funkcjonowania państwa i społeczeństwa. C) promowanie działań służących pokojowemu rozwiązywaniu konfliktów, szczególnie mediacji, negocjacji, komunikacji społecznej oraz idei sprawiedliwości naprawczej. D) przeprowadzanie postępowań mediacyjnych. E) prowadzenie działalności edukacyjnej, społecznej, publikacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie edukacji prawnej, przeciwdziałania zagrożeniom i zapobiegania przestępczości, w tym przestępczości nieletnich, sprawiedliwości naprawczej oraz mediacji. F) przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej. G) wspieranie działań w zakresie komunikacji społecznej. H) promocja zatrudnienia osób pozostających bez pracy, zwłaszcza pokrzywdzonych. I) promocja i organizacja wolontariatu. J) działalność charytatywna. K) przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza alkoholizmowi i narkomanii. L) podejmowanie działań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego. M) pomoc osobom w podeszłym wieku i samotnym.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.VICTIM.ORG.PL

Adres e-mail

FUNDACJA.VICTIM@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY