Nazwa pełna

FUNDACJA INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU LOKALNEGO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000517580

NIP

8982208260

REGON

022460256

Data rejestracji

23 lipca 2014 r.

Data ostatniej zmiany

16 listopada 2018 r.

Adres siedziby

Stanisławskiego 28 / 4, 51-638 Wrocław, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wydawanie książek

  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Działalność prawnicza

  • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach w tym majątkowych fundacji, zawierania umów I udzielania pełnomocnictw uprawniony jest prezes zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Adres WWW

HTTP://FIBIRL.ORG.PL

Adres e-mail

INFO@FIBIRL.ORG.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015