Nazwa pełna

FUNDACJA INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU LOKALNEGO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000517580

NIP

8982208260

REGON

022460256

Data rejestracji

23 lipca 2014 r.

Adres siedziby

Stanisławskiego 28 / 4, 51-638 Wrocław, Polska

Cel działania

A)prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz rozwoju młodzieży i dorosłych, a zwłaszcza działalności naukowo-badawczej, edukacyjnej, społecznej, informacyjnej, rzeczniczej, oświatowej, wychowawczej i kulturalnej. B)wyrównywanie szans osób defaworyzowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, ich usamodzielnianie i poprawa jakości życia poprzez integrację i reintegrację społeczna i zawodową. C)wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej. D)upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji. E)budowanie społeczeństwa obywatelskiego, zapewniania obywatelom równego dostępu do informacji oraz budowania i utrwalania ich samozaradczości i aktywności obywatelskiej. F)działania na rzecz wzmacniania pozycji sektora organizacji pozarządowych.

Sprawozdanie za rok 2017
Otrzymana pomoc publiczna

2014 r.

5,8 tys. zł

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych i niemajątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawniony jest prezes zarządu. 2. W sprawach, w których stroną umowy jest prezes zarządu, oświadczenia woli w imieniu fundacji składa członek rady fundacji.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

INFO@FIBIRL.ORG.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015